Antwoorden vragen infoavond 4 juni 2019

18-06-2019
Vooraf aan de informatieavond hebben ouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om al vragen te stellen. Tijdens de avond hebben we die zo goed als mogelijk beantwoord.
De antwoorden hebben we hier weergegeven.
1. Missie en Visie:
- Wat verandert er aan de visie/het onderwijs na de verbouwing? 
In principe verandert er niks. De overgang naar unitwerken/groepsdoorbrekend werken is al eerder ingezet. De verbouwing is een logisch gevolg daarvan zodat het gebouw meer geschikt is hiervoor.

- Blijven de klassen bestaan zoals ze nu zijn of verandert dit door het nieuwe onderwijsconcept?
Het worden basisgroepen, waarin de kinderen gezamenlijk starten en afsluiten. Ook tussendoor zijn er gezamenlijke momenten (voor gezamenlijke instructie bij rekenen, taal, lezen bijvoorbeeld). Op andere momenten werken de kinderen zelfstanding en/of onder begeleiding op verschillende plekken (leerpleinen, stiltehoeken)

- Klopt het aantal lesuren per jaar nog als kinderen om 8.40 uur op de HZ moeten zijn, dan naar
  Bernardinus en om 14.45 uur weer terug zijn?
We zijn zelfs wettelijk verplicht daar rekening mee te houden. Inspectie controleert dit.


2. Verbouwing:
- Hoe lang gaat de verbouwing duren?
De deskundigen geven een termijn aan tot de zomervakantie 2020. Tot die tijd verblijven we in het Bernardinuscollege.

- Wat gaat er precies gebeuren in het huidige gebouw? Hoe gaat het eruit zien en welke
  aanpassingen worden gedaan?
Zie de voorlopige tekening, die nog door de verantwoordelijke aannemer gewijzigd kan worden. Het is een grootscheepse renovatie, een andere indeling van ruimtes en het vergroten ervan. Peuterspeelzaal en de Buitenschoolse opvang van Humanitas komen ook inpandig.


3. Verhuizing:
Over de locatie:
-  Waar komen de klassen precies in Bernardinus?
In één vleugel van het complex.

-  Staat er vóór de verhuizing een rondleiding gepland in de nieuwe school voor de ouders?
Prima idee! We streven er naar om op vrijdagmiddag 11 oktober een "open huis" te organiseren.

-  Hoe is de verdeling van de groepen 1-2, de groepen 3-4-5 en de groepen 6-7-8 in het gebouw?
Het gebouw heeft drie verdiepingen. De groepen 1-2 komen op de begane grond, de groepen 3-4-5 komen op de eerste etage en de groepen 6-7-8 huisvesten we op de tweede etage.

-  Waar krijgen de kinderen gymles?
Het Bernardinuscollege beschikt over drie sportzalen. De roostermaker plant gymmomenten zo in, dat ze zoveel mogelijk overeenkomen met onze huidige gymmomenten.

Over het vervoer:
-  Hoe wordt het busvervoer naar en terug van het Bernardinuscollege geregeld?
Dit wordt door de gemeente geregeld. In principe stelt deze drie bussen ter beschikking, waardoor er in twee ritten vervoerd moet worden. Wij streven echter naar vijf bussen, waardoor de hele school in één rit vervoerd kan worden.

-  Veranderen de breng-haal-tijden? (belangrijk i.v.m. werktijden ouders/verzorgers)
Ja, hierbij zijn we afhankelijk van het aantal in te zetten bussen (zie het vorige antwoord). Nadere uitwerking volgt.

-  Om hoe laat moeten de kinderen op school zijn op de locatie  sportveld Boerhaavestraat?
Nog niet duidelijk. Wordt nog besproken. Nadere uitwerking volgt.

-  Om hoe laat kunnen de kinderen worden opgehaald op de locatie  sportveld Boerhaavestraat?
Nog niet duidelijk. Wordt nog besproken. Nadere uitwerking volgt.

-  Vervoer van nieuwe (startende) leerlingen: eerste dagen zelf brengen of meteen met de bus mee?
Hier gaan we maatwerk leveren in overleg met ouders. Nadere uitwerking volgt.

-  Hoe is de begeleiding in de bus geregeld?
Leerkrachten begeleiden de kinderen in de bus. Hiervoor wordt een rooster opgesteld. Er moeten namelijk ook leerkrachten op het Bernardinuscollege zijn om kinderen ter plekke op te vangen. Nadere uitwerking volgt.

-  Hoe wordt voorkomen, dat je kinderen kwijtraakt? 
Binnen het Bernardinuscollege vormen we een afgesloten geheel. Verder is genoeg toezicht door leerkrachten geregeld.

-  Wat gebeurt er als een kind te laat is?
Dat moet natuurlijk door ouders worden voorkomen. De bussen kunnen niet blijven wachten. Moet uw kind om de een of andere reden later beginnen, dan moet u zelf zorgen, dat uw kind op school komt.

-  Waar moeten we kinderen ophalen als ze ziek worden?
Op onze locatie in het Bernardinuscollege.

-  Hoe wordt de veiligheid tijdens het vervoer, het oversteken en in het algemeen gewaarborgd?
De leerkrachten en ander personeel houden daar toezicht op.

-  Mogen de kinderen ook met de fiets naar het Bernardinus of moeten ze gewoon naar de Horizon?
Uit het oogpunt van veiligheid willen we overzicht houden en is het gewenst, dat iedereen met de bus het Bernardinuscollege gaat. Wilt u toch uw kind met de fiets laten gaan, dan neemt u contact op met de directie. Duidelijk moet zijn, dat een andere afspraak geldt voor de gehele verbouwingsperiode.

-  Hoe zit het met hulpouders, die geen vervoer hebben; hoe kunnen zij in deze periode helpen?
Wellicht kan er gecarpoold worden. Duidelijk mag zijn, dat niemand van school hen kan komen ophalen.

-  Hoe zit het met parkeren van de hulpouders? Moeten zij de auto bij de betaalde parkeerplaatsen
    zetten of is er een parkeerplaats op het terrein van Bernardinus?
Helaas zijn er op het terrein van het Bernardinuscollege zeer weinig parkeermogelijkheden voor onze school. Men zal dus moeten parkeren op (on)betaalde parkeerplaatsen.

Buiten spelen:
-  Waar spelen ze buiten in de pauzes?
We hebben ter plekke een afgeschermd gebied, waar gespeeld kan worden.

-  Zijn de kinderen van de basisschool dan afgezonderd van de leerlingen van het Bernardinuscollege?  
Ja.

-  Zijn de poorten dan dicht, zodat ze niet de straat op kunnen rennen?
De speelplaats wordt omheind en er is altijd toezicht op de speelplaats.

Veiligheid:
- Hoe worden de kinderen voorbereid worden door de school?
De leerkrachten nemen de kinderen in de weken vooraf aan de verbouwing mee in de ontwikkelingen. Afspraken worden vooraf gemaakt, zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn.
Als u op vrijdagmiddag 11 oktober naar het "open huis" komt samen met uw kind, dan heeft het al kennisgemaakt met de nieuwe schoolomgeving.

-  Gaat er iemand mee als een kind naar de wc moet?
De vleugel in het Bernardinusgebouw wordt afgescheiden van de rest. Privacy en veiligheid worden gewaarborgd. Elke verdieping heeft eigen toiletten. Uw kind wordt daarmee vertrouwd gemaakt door de leerkracht. Daarna gaat het kind, zoals nu ook, zelfstandig naar het toilet.

-  Hoe wordt het contact met de juf gewaarborgd?
Contact met de juf over uw kind blijft te allen tijde belangrijk. U moet, net als nu, altijd een afspraak kunnen maken met de juf. U en de juf zullen hierbij echter altijd rekening moeten houden met het busvervoer en de rol van de juf hierin (busdienst ja of nee). Hoe dit te regelen, zal nog goed besproken moeten worden.

Algemeen:
-  Hoe zit het met activiteiten van de OuderRaad: het versieren met de kinderboekenweek, met
    Sinterklaas, met Kerst en Carnaval? Is dit wel mogelijk? Of wordt het een sober schooljaar?   
Deze activiteiten horen bij het normale jaarprogramma van de basisschool en willen we de kinderen niet onthouden, ook al zijn we niet op de vertrouwde Horizonlocatie. Ze worden dus georganiseerd al dan niet (sterk) aangepast aan de situatie.

-  Wat gebeurt er met de spullen van de OuderRaad; gaan deze ergens in de opslag en zijn deze
   dan wel uit de opslag te halen wanneer er wat nodig is? Is de opslaglocatie toegankelijk?
Dit wordt samen met de OuderRaad en verhuisbedrijf Wiermans opgepakt. Wat nodig is, moet natuurlijk ook toegankelijk zijn om gebruikt te worden.

-  Waar kan de OuderRaad vergaderen?
Daarvoor zijn ter plekke in onze Bernardinuslocatie  voldoende ruimten voor beschikbaar.

-  Hoe gaat het met de organisatie van de Eerste H. Communie? Is het komend jaar toch mogelijk,
   dat de foto's  op het schoolplein gemaakt kunnen worden en de processie van daaruit naar de
   kerk vertrekt?
Dat moet worden besproken door de parochiegeestelijkheid en hun werkgroep. Zeer waarschijnlijk zal het schoolplein dan vol staan met bouwmaterialen e.d. en is dan niet geschikt voor foto's e.d.